Том 30 (69) № 3

Том 30 (69). № 3, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Баран І.В.
ДО ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНЦІВ ТА ЄВРЕЇВ У ГАЛИЧИНІ (1900–1914 РР.)

Бондаренко П.С.
РОЛЬ ТА МІСЦЕ ДОЗВІЛЛЯ Й СТОСУНКІВ АРЕШТАНТОК В АКМОЛІНСЬКОМУ ТАБОРІ ДЛЯ ДРУЖИН ЗРАДНИКІВ БАТЬКІВЩИНИ

Лукава Д.В.
УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ ОПЕРНОГО МИСТЕЦТВА (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Мєрєнков Г.А.
ХАРИТАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІЗНЬОПРОТЕСТАНТСЬКИХ ЦЕРКОВ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Середа М.В.
КІММЕРІЙСЬКО-СКІФСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї

Стеценко В.І.
ЦЕНЗУРНІ ОРГАНИ В ПІВДЕННО-СХІДНІЙ УКРАЇНІ (1905–1914 РР.)

Тишкевич О.В.
I–IV ДЕРЖАВНІ ДУМИ ТА УКРАЇНСЬКА СПРАВА (НА МАТЕРІАЛАХ ГАЗЕТ КИЇВСЬКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА 1907–1914 РР.)

Токаленко П.О.
ІСТОРІОГРАФІЯ ПОДІЙ ПЕРШОЇ РОСІЙСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В ПОСТРАДЯНСЬКІ ЧАСИ

Трубчанінов С.В.
РЕЦЕПЦІЯ АНТИЧНИХ АВТОРІВ ПРО ІСТОРИЧНУ ГЕОГРАФІЮ СКІФІЇ В НАУКОВИХ ПРАЦЯХ 1820–1870-Х РР.

Федоришин І.Я.
ДІЯЛЬНІСТЬ ОСЕРЕДКІВ ТОВАРИСТВА «ЛУГ» НА ТОВМАЧЧИНІ (1926–1939 РР.)

Хоркава І.І.
УЧАСТЬ ПРОФЕСОРСЬКО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ БОГОСЛОВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ В РОБОТІ БОГОСЛОВСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА У ЛЬВОВІ ВПРОДОВЖ 1920 – ПОЧ. 1940 РР.

Черемісін О.В.
ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ З МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В 1870–1917 РР.

Шевчук А.В.
ЮРИСДИКЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ МЕЖОВИХ СУДІВ ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (1814–1840 РР.)

Шевчук В.А.
УКРАЇНІСТИЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ В АДВЕНТИСТСЬКІЙ ЦЕРКВІ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ НА ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Гаджиев Ниямеддин
ОБ ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИИ ДРЕВНЕАЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ГОРОДА ДЕРБЕНДА XIX – НАЧАЛА ХХ ВВ.

Гасанова Кямаля
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕЕ СОВЕТА ЕВРОПЫ (ПАСЕ)

Зульгадарова Ламия
ФАКТОР КИПРСКОГО КРИЗИСА ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ТУРЦИИ – ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Ибрагимова Халида Габиль Гызы
РОЛЬ БАКИНСКОЙ НЕФТИ В ПОБЕДЕ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ И ОТНОШЕНИЕ РУКОВОДСТВА СССР К АЗЕРБАЙДЖАНУ ДВОЙНЫМ СТАНДАРТОМ (1941–1945 гг.)

Предеина М.Ю.
К ИСТОРИИ ИЗДАНИЙ, ПЕРЕВОДОВ И ИНТЕРПРЕТАЦИЙ ГЁЛЬДЕРЛИНА (ИСТОРИЯ КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК)

Садыхова Гюльджамал Нариман гызы
ИЗ ИСТОРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ГЕОКЧАЙСКОГО РЕГИОНА В КОНЦЕ XIX – В НАЧАЛЕ ХХ ВВ.

Сенченко А.П.
ЕВОЛЮЦІЯ ІДЕЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРАВ ВІД ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ У ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ В XVI–XIX СТОЛІТТЯХ

Ціватий В.Г., Чекаленко Л.Д.
БРИТАНСЬКА ТА АМЕРИКАНСЬКА СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ДИПЛОМАТІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ

ЕТНОЛОГІЯ

Бондаренко М.І., Дунайна І.Г.
МУЗЕЙНІ ЕКСПОНАТИ МОВОЮ ІСТОРІЇ

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Коркач С.О.
ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ПЕРІОД ТВОРЧОСТІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА В ДОСЛІДЖЕННЯХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХIХ СТ.

Кухарєва Н.М.
ШЕВЧЕНКІВСЬКА ТЕМАТИКА У ПЛАКАТАХ, АФІШАХ ТА КАЛЕНДАРЯХ ІЗ ФОНДОВОЇ КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ»

Ломако Л.І.
ЖІНОЧІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ЗАКЛАДИ ЯК ЛАНКА В ПІДГОТОВЦІ ДО ВЧИТЕЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ДОРЕВОЛЮЦІЙНА ІСТОРІОГРАФІЯ

Семергей Н.В.
ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ВІДРОДЖЕННЯ: СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ, АБО «ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІОГРАФІЇ»

Яшин В.О.
БІОГРАФІЧНІ РОЗВІДКИ ЩОДО КАДРОВОГО СКЛАДУ СХІДНОГО ВІДДІЛУ «VINETA» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ ТА ПРОПАГАНДИ РАЙХУ

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Бричка А.В.
АСКЕТИЗМ І СТАРЕЦТВО ЯК ЯВИЩА ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ XVIII СТОЛІТТЯ

Захарова О.Ю.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ И ВОСТОЧНЫХ ТРАДИЦИЙ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ КАВКАЗА 40–50-Х ГОДОВ XIX СТОЛЕТИЯ

Любич О.А.
ЕВОЛЮЦІЯ ЗОБРАЖЕННЯ УКРАЇНИ В ІМПЕРСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХІХ СТОЛІТТЯ

РЕЦЕНЗІЇ

Русначенко А.М.
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ МИХАЙЛА РОМАНЮКА «ЗОЛОЧІВСЬКА ОКРУГА ОУН У НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОМУ РУСІ (1937–1953)»

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ