Том 30 (69) № 4

Том 30 (69). № 4, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Артюшенко І.А.
ЗАКОНОДАВЧІ ПЕРЕДУМОВИ ПРОНИКНЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КОРУПЦІЇ В ДІЯЛЬНІСТЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ (1990–2000-І РОКИ)

Бенчук В.О.
«РОСІЙСЬКА ВЕСНА» У МАРІУПОЛІ (ЛЮТИЙ – ЧЕРВЕНЬ 2014 РОКУ)

Білоконь А.С.
ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У БОРОТЬБІ З ДИТЯЧОЮ БЕЗПРИТУЛЬНІСТЮ ТА БЕЗДОГЛЯДНІСТЮ В УКРАЇНСЬКІЙ СОЦІАЛІСТИЧНІЙ РАДЯНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ 1920-Х РОКІВ

Бортнікова А.В.
ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ЛУЦЬКУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Бугрій В.С., Жмака В.М.
БЮДЖЕТ ЛІВОБЕРЕЖНОГО МІСТА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 20-X РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА РОМНИ)

Куриляк В.В.
РЕАКЦІЯ АДВЕНТИСТІВ СЬОМОГО ДНЯ НА ТЕОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ В УКРАЇНІ (1991–2019 РОКИ)

Мануілова К.В.
УКРАЇНСЬКІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ (ІX–ХХІ СТОЛІТЬ): ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Мокроусов А.І.
РОЗВИТОК МУЗЕЙНОЇ ТА ПАМ’ЯТКООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СУМЩИНІ В ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

Пирожишин Р.В.
ПРОСТУПКИ ТА ПОКАРАННЯ ПРАЦІВНИКІВ РАЙОННИХ ТА МІСЬКИХ ВІДДІЛЕНЬ НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ – МІНІСТЕРСТВА ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 1944–1948 РОКАХ

Сараєва О.В.
БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (НА ПРИКЛАДІ МАРІУПОЛЬСЬКОГО ПОВІТУ)

Sviatnenko A.V.
CHARITY AND CULTURAL-EDUCATIONAL ACTIVITIES OF THE ORTHODOX CHURCH IN THE RIGHT-BANK UKRAINE AT THE END OF THE XVIII – FIRST HALF OF THE XIX CENTURY: HISTORIOGRAPHY

Сєкунова Ю.В., Товкун І.І.
ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО В УКРАЇНІ: ЖІНОЧИЙ АСПЕКТ

Скиба І.Б.
МИТРОПОЛИТ ПОЛІКАРП (СІКОРСЬКИЙ) І КОНФЕСІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Скубій І.В.
МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ПОХИЛОГО ВІКУ В 1920–1930-ТІ РР. В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ: ВІД ІДЕОЛОГІЇ ДО ПОВСЯКДЕННИХ ПОТРЕБ

Соколовська Ю.В., Хаустова О.В.
ДОПОМОГА БІДНИМ У ХАРКОВІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Солодка К.Ю.
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ ЗА НОРМАМИ ЗАКОНОДАВСТВА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У XVIII–XIX СТ.

Федоришин І.Я.
ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА «ПЛАСТ» У МІСТІ ТИСМЕНИЦЯ (1923–1930 РР.)

Христова Ю.В., Рец В.В.
МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ МАСОВИХ РЕПРЕСІЙ В УРСР У ПЕРІОД «ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ» 1937–1938 РР. У КОНТЕКСТІ «КУРКУЛЬСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ»

Чайка В.В.
КОМПОЗИТОРСЬКА ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Беззубенко А.В.
РОЛЬ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ПОЛЬЩІ (1990-ТІ РОКИ)

Georgieva M.D.
HISTORICAL CONDITIONS OF IMPROVEMENT OF THE TRAINING SYSTEM FOR THE AGRARIAN ECONOMY OF BULGARIA

Лизень Є.В.
ПЕРША ВІЙСЬКОВО-ДИПЛОМАТИЧНА МІСІЯ Г. ВЕЙДА ПІД ЕГІДОЮ АНТАНТИ У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ (СІЧЕНЬ 1919 РОКУ)

Присяжнюк О.М.
ВИТОКИ ТА СТАНОВЛЕННЯ МУЗЕЙНИЦТВА У ФРАНЦІЇ

Сенченко А.П.
ЗАРОДЖЕННЯ ІДЕЇ ВІЙСЬКОВОЇ ПОВИННОСТІ ЯК ГОЛОВНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ЧЕСНОТИ В ІТАЛІЇ ДОБИ РЕНЕСАНСУ

Сєкунова Ю.В., Іщук І.А.
УКРАЇНА ТА ІТАЛІЯ – СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА: ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Сєкунова Ю.В., Савицька А.А.
МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ З БІЛОРУССЮ: ІСТОРІЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Данилевський В.В.
ОСОБЛИВОСТІ СПАДУ ІДЕОЛОГІЧНОГО ПАФОСУ УКРАЇНСЬКОЇ ЖУРНАЛЬНОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ В УМОВАХ ЗРОСТАЮЧОГО ПРОЦЕСУ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА (1985–1991 РОКИ)

Семергей Н.В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ УКРАЇНЦІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТ.: НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Захарова О.Ю.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИСКУССТВ В СВЕТСКОЙ ЖИЗНИ ОДЕССЫ XIX СТОЛЕТИЯ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ