Том 31 (70) № 1

Том 31 (70). № 1, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Білоцерківська І.С.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА УЧНІВ У ШКОЛАХ СУМЩИНИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ОСВІТНЬОЇ РЕФОРМИ 1958 Р.

Бугрій В.С., Ярош Н.В.
ПОВОЄННІ РЕАЛІЇ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР ІСТОРІЇ СУМСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ (ДРУГА ПОЛОВИНА 40-Х – ПОЧАТОК 50-Х РР. ХХ СТ.)

Іваненко А.О.
СУДОВА ПРАКТИКА ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ У РАЙХСКОМІСАРІАТІ «УКРАЇНА» ТА ВІЙСЬКОВІЙ ЗОНІ ОКУПАЦІЇ (1941–1944 РР.)

Левенець О.М.
СЕРЕДНЯ МЕДИЧНА ОСВІТА У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ В 1964–1975 РР.

Міщенко М.Г.
МІЖНАРОДНА ДИПЛОМАТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УРСР В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Проданюк Ф.М.
ЗЕМЕЛЬНЕ ПИТАННЯ В ПОЛІТИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ: ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ВИРІШЕННЯ

Ядловська О.С.
ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ ТА ЇХНІ ПРОЯВИ В КАТЕРИНОСЛАВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ НАПЕРЕДОДНІ 1917 Р.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Андрейчик Е.В.
ОХРАНА НЕДВИЖИМЫХ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В РЕГИОНАХ БЕЛАРУСИ В 1990-Е – НАЧАЛЕ 2000-Х ГГ. (НА ПРИМЕРЕ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Бондаренко О.А.
ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ, СВЯЗАННЫХ С РАЗВИТИЕМ ЗАПАДНЫХ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII – В XIX ВЕКЕ

Водько В.І.
БІБЛІЙНІ ТЕМИ В ІСТОРИЧНІЙ ПАМ’ЯТІ СИРІЙЦІВ-ХРИСТИЯН ДОБИ ПІЗНЬОЇ АНТИЧНОСТІ

Захарова О.Ю.
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В СССР (20-Е ГОДЫ XX СТОЛЕТИЯ): ПРОТОКОЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Майборода П.А.
«ТЫ ХОДИЛ В ЕГИПЕТ … СЛОВНО СОБИРАТЕЛЬ БАСЕН ПЬЯНЫХ СТАРУХ»: ХРИСТИАНСКО-ЯЗЫЧЕСКАЯ ПОЛЕМИКА V В.Н.Э. В «МУЧЕНИЧЕСТВЕ АРТЕМИЯ»

Мамедова Илаха Магеррам гызы.
УЧАСТИЕ ГЕЙДАРА АЛИЕВА В БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ ПОЛИТИКЕ СССР В 1982–1987 ГОДЫ

Предеина М.Ю.
РОЛЬ ГРЕЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ В РЕФЛЕКСИЯХ НАД ЗАКОНАМИ ИСТОРИИ: ПО МОТИВАМ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И «ФЕНОМЕНОЛОГИИ ДУХА» ГЕГЕЛЯ

Присяжнюк О.М.
«ТОВАРИСТВО ЗАХИСТУ СТАРОВИННИХ БУДІВЕЛЬ» ВЕЛИКОБРИТАНІЇ: ОСНОВНІ РИСИ ДІЯЛЬНОСТІ

Сергеєва А.О.
ОДЕР-ГУАМ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Красніцька Г.М.
ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ДІЛОВИХ ПЕРЕГОВОРІВ

Кудря І.Г.
ІСТОРИЧНА ГЕОГРАФІЯ АФРИКИ: ПОСТКОЛОНІАЛЬНІ СТУДІЇ

Кухарєва Н.М.
ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ЛИСТІВКИ ПОШТОВІ ІЗ ФОНДОВОЇ КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ» (ІНВЕНТАРНА ГРУПА «ФІЛАТЕЛІЯ»)

Семергей Н.В.
НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ ПРО ЗАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ ТА ЇЇ МІСЦЕ В НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.

Чеканов В.Ю.
ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ СТРУКТУРИ В ІСТОРИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Чернищук Н.В.
ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФОРМУВАННЯ ПРАВА

АНТРОПОЛОГІЯ

Долженко Ю.В.
МОГИЛЬНИК XIІ – XIII СТ. ЖВАНЕЦЬ НА ДНІСТРІ ЗА ДАНИМИ КРАНІОЛОГІЇ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ