Том 31 (70) № 2

Том 31 (70). № 2, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Гела О.М.
УСНОІСТОРИЧНІ КОЛЕКЦІЇ В АРХІВАХ І МУЗЕЯХ УКРАЇНИ

Дмитренко В.А.
АНТРОПОНІМІКА ПАРАФІЯЛЬНИХ ІЄРЕЇВ ПИРЯТИНСЬКОЇ ПРОТОПОПІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІІ СТОЛІТТЯ

Маркевич О.В.
КАДРОВА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇтУ ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ НАПРИКІНЦІ ХVIII – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Моцак С.І., Турков В.В.
УПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ СУЦІЛЬНОЇ КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ В БОЛГАРСЬКИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ (1927–1935 РР.)

Черемісін О.В., Дубовик Л.П.
УЧАСТЬ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В РОЗБУДОВІ ЗАЛІЗНИЧНИХ ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Захарова О.Ю.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕРЕМОНИАЛ – ИЛЛЮСТРАЦИЯ НРАВСТВЕННОЙ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Кудря І.Г.
ФЕНОМЕН МАГІЇ: ІСТОРИКО-КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ АНАЛІЗ

Куриляк В.В.
ІСТОРІЯ РЕФОРМИ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ В КОНТЕКСТІ ВЧЕННЯ ПРО ЗДОРОВ’Я В ЦЕРКВІ АДВЕНТИСТІВ СЬОМОГО ДНЯ

Окорокова В.В.
АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР ВІРТУАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: ВСЕСВІТНЬО-ІСТОРИЧНИЙ ПІДХІД

Панченко Ю.В.
КОНСЕРВАТИЗМ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ: ЗАРОДЖЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ БАЗОВИХ ПРИНЦИПІВ (XVII–XIX СТ.)

ЕТНОЛОГІЯ

Дем’яненко Н.Д.
МУЗЕЄФІКАЦІЯ СПОРУД ДВОРУ ГОНЧАРА НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ»

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Musayeva Firuza Iftar gizi
TURKISH-MUSLIM GENOSIDE PROBLEMS IN 1918-1920 IN THE MODERN TURKISH HISTORIOGRAPHY

Чеканов В.Ю.
«ГЕНЕРАЛІЗУЮЧЕ ПІЗНАННЯ» ЯК ЗАСІБ ФОРМАТУВАННЯ ІСТОРИЧНОГО ПРОСТОРУ Й ЧАСУ

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Бичковяк О.В.
ОСНОВНІ АРХЕТИПИ УКРАЇНСЬКОГО МЕНТАЛІТЕТУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ

Тарасюк Л.С.
ДІАЛЕКТИКА ЦІЛІСНОСТІ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ

ХРОНОЛОГІЯ НАУКОВОГО ЖИТТЯ

Лысенко В.В.
ХРОНИКА ДОСТИЖЕНИЙ КРЫМСКИХ НЕЙРОМОРФОЛОГОВ В КОНЦЕ XX ВЕКА. РЕГЕНЕРАЦИЯ СПИННОГО МОЗГА – БИОЛОГИЧЕСКОЕ ТАБУ?

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ