Том 31 (70) № 3

Том 31 (70). № 3, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Авдєєва О.С.
КОНФЕСІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕКРУТСЬКИХ НАБОРІВ У ПІВНІЧНОМУ ПРИАЗОВ’Ї В ХІХ СТОЛІТТІ

Білик Я.О.
ІНТЕЛІГЕНЦІЯ У ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ (КІНЕЦЬ 80-Х – ПОЧАТОК 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ)

Божко Н.М., Цубова О.Л.
ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ БАРОНІВ ГРЕДЛІ НА СКОЛІВЩИНІ НАПРИКІНЦІ XIX – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ

Горбань Т.Ю.
ВСЕУКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК В УМОВАХ РАДЯНІЗАЦІЇ (1921–1928 РР.)

Каковкіна О.М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК ЯК БАЗА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У 1950-Х РР.

Магась В.О., Корнійчук Ю.Г., Вигівська О.В.
ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДРОСІЙСЬКОЇ УКРАЇНИ ТА ПОЛІТИКА ЩОДО НИХ УРЯДУ П.А. СТОЛИПІНА (1906–1911 РР.)

Малежик Д.І.
ВПЛИВ ПОЛІТИЧНОЇ ЦЕНЗУРИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР НА ЛІТЕРАТУРНУ ІНТЕЛІГЕНЦІЮ (ДРУГА ПОЛОВИНА 1960-Х – СЕРЕДИНА 1970-Х РР.)

Мельничук О.А., Довганюк В.Ю.
«ВІННИЦЬКА ТРАГЕДІЯ» В ІДЕОЛОГІЧНОМУ ПРОТИСТОЯННІ НІМЕЧЧИНИ ТА СРСР НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ ВІЙНИ

Motuz V.К.
PREREQUISITES FOR THE ACCESSION OF REPRESENTATIVES OF THE UKRAINIAN WOMEN’S MOVEMENT TO THE CONSTRUCTION OF UKRAINIAN STATEHOOD DURING THE PERIOD OF THE UKRAINIAN NATIONAL LIBERATION MOVEMENT 1917–1921

Непота І.В.
ЗНАКИ РОЗРІЗНЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У ХРОНОТОПІ РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВОЇ СИМВОЛІКИ

Петренко І.М.
ШЛЮБНО-СІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІСТІВ У ПОЛТАВІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Попов В.Ж.
ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ КИЯН У 1919 РОЦІ У ЩОДЕННИКАХ СУЧАСНИКІВ

Савчук Т.Г.
ЛИСТИ ПРАВОСЛАВНОГО СВЯЩЕННИКА СЕРГІЯ МІЗЕЦЬКОГО ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ МОРАЛЬНОГО СТАНУ УВ’ЯЗНЕНОГО ДУХОВЕНСТВА НА ЗЛАМІ 1920–1930-Х РР.

Сергієнко С.Ю.
МЕМУАРНА ЛІТЕРАТУРА ПРО ОСОБИСТІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ У 20-Х РР. ХХ СТ.

Черемісін О.В., Дубовик Л.П.
ВНЕСОК ІНОЗЕМНИХ КОЛОНІСТІВ В АРХІТЕКТУРНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР МІСТ ПІВДНЯ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ XVIII – НА ПОЧАТКУ XIX СТ.

Чернікова Н.С.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕРИНОСОВОГО ВІВЧАРСТВА В ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЯХ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Адыгёзалов Камиль
ИРРИГАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ СЕВЕРНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА И РОССИЙСКАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Ахмед А.С.
МЕДРЕСЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ СЕФЕВИДОВ

Бабенко Р.В., Мачай О.О.
ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ СТРУКУРІ МОНГОЛЬСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Громакова Н.Ю.
АВСТРІЙСЬКИЙ ПРОЄКТ «ГАЛИЧИНА»: ФОРМУВАННЯ ПРОВІНЦІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Захарова О.Ю.
ВИЗИТЫ В СССР МАО ЦЗЭДУНА И ЧЖОУ ЭНЬЛАЯ (1949–1950, 1952, 1957): ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРОТОКОЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

Керимова С.Г.
К ИСТОРИИ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ковалюк Р.Т.
ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ПЕТРА І НАПРИКІНЦІ XVII СТ.

Лизень Є.В.
МІСІЯ С. ДЕЛЬВІГА ТА УМОВА ПРИПИНЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ ІЗ ПОЛЬЩЕЮ

Ліхачова О.Є.
«PHOTOGRAPHIC VIEW ALBUM OF NEWCASTLE-ON-TYNЕ» ЯК СВІДОЦТВО ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ МІСТА НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Мамедов Т.С.
О РАЗВИТИИ ТОРГОВЛИ В ИРЕВАНСКОМ ХАНСТВЕ АЗЕРБАЙДЖАНА В XVII–XVIII ВЕКАХ

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Воронова М.Ю.
СКАНДИНАВСЬКІ САГИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ОМЕЛЯНА ПРІЦАКА

Гасымова С.А.
ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СРЕДЫ В IX–XII ВЕКАХ

Котельницький Н.А.
«ПРОЕКТ ЗЕМСКОГО БАНКА ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО КРЕДИТА» В.Є. ВАРЗАРА ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ЗЕМСЬКОГО ЛІБЕРАЛЬНОГО РУХУ НА ПІВНОЧІ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (60–80-ТІ РР. ХІХ СТ.)

Скакальська І.Б., Сеньківська Г.Я., Мороз О.В., Галішевський В.А.
КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Чеканов В.Ю.
ГЕОГРАФІЧНИЙ ТА ХРОНОЛОГІЧНИЙ РОЗПОДІЛ ІСТОРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ В РОМАНТИЧНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ ХІХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ «ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ» Т. КАРЛАЙЛА)

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Лісіна С.О.
УКРАЇНСЬКІ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ З ГУМАНІТАРНИХ НАУК: ДО ПИТАННЯ ПРО СТАН РОЗВИТКУ

РЕЦЕНЗІЇ

Юрій М.Ф.
ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ВИМІРИ ІСТОРІОГРАФІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ВІДРОДЖЕННЯ (РЕЦЕНЗІЯ НА ВИДАННЯ Н. СЕМЕРГЕЙ «УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ДИСКУРС НОВІТНЬОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ»)

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ