Том 31 (70) № 4

Том 31 (70). № 4, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Авхутська С.О., Семешин Е.В.
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ (1938–1956)

Денисенко В.І.
СПРОБИ АКТИВІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКОЇ СПІВПРАЦІ ЗА РЕЖИМУ В. ЯНУКОВИЧА

Желєзко А.М.
ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧА ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕНЬ КИЇВЩИНИ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК У 1918–1930-ТІ РОКИ

Жовта І.І.
ДОСВІД РОБОТИ КЛАСНИХ ДАМ У КИЇВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ ШЛЯХЕТНИХ ДІВЧАТ І ЇХНІ ВІДНОСИНИ З ВИХОВАНКАМИ У XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ.

Кравчук О.Р.
ФОРМУВАННЯ АРСЕНА РІЧИНСЬКОГО ЯК ОСОБИСТОСТІ, ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОГО ТА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНЬОГО ДІЯЧА (ПОЧАТОК ХХ СТ. – 1920-ТІ РР.)

Malyarchuk N.G.
LANGUAGE SITUATION IN THE SOUTH-EAST OF UKRAINE (BASED ON THE MATERIALS OF 1926 ALL-UNION CENSUS)

Попов В.Ж.
ДЕМОГРАФІЧНІ ДИСПРОПОРЦІЇ В МІСЬКОМУ НАСЕЛЕННІ УКРАЇНИ ПІСЛЯ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1920 РОКІВ

Проданюк Ф.М.
АГРАРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ – ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ДЕРЖАВНОГО ПЕРЕВОРОТУ 29 КВІТНЯ 1918 РОКУ В УКРАЇНІ

Сергієнко С.Ю.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ РЕАЛІЙ 30-Х РР. ХХ СТ. НА ДОШЛЮБНІ ОСОБИСТІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНЦІВ

Соловйова А.Б.
РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ІНСТИТУЦІЙ У ЗБЕРЕЖЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ В КРАЇНАХ БЕНІЛЮКСУ

Федчук О.Б.
ДИНАМІКА АБСОЛЮТИЗАЦІЇ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ КРИМСЬКИХ ХАНІВ ЗА ЧАСІВ ПРАВЛІННЯ СААДЕТА ҐЕРАЯ ТА САХІБА ҐЕРАЯ

Черемісін О.В., Варнавська І.В.
СТРУКТУРА ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ І ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В МІСТАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ КІНЦЯ XVIII – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.

Чернікова Н.С., Щепова Д.Р.
«СТАРЕ НОВЕ» КОНЯРСТВО: ДИНАМІКА ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ У ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЯХ У ПОРЕФОРМЕНУ ДОБУ

Шевчук А.В.
СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОВІТОВИХ СУДІВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1797–1831 РР.)

Щербина С.І., Красюк В.Л.
МЕЦЕНАТСТВО УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМЦІВ НАДДНІПРЯНЩИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (НА ПРИКЛАДІ РОДИНИ ТЕРЕЩЕНКІВ)

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Абасова Л.Г.
РОЛЬ МИР МОХСУНА НАВВАБА В ИЗДАНИИ КНИГ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Авхутська С.О., Турков В.В.
ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОГО УРЯДУ У СПРАВІ ПЕРЕСЕЛЕННЯ БЕССАРАБСЬКИХ БОЛГАР ІЗ МОЛДАВСЬКОГО КНЯЗІВСТВА НА ТЕРИТОРІЮ ПРИАЗОВ’Я (1856–1862 РР.)

Білан С.О., Ждамарова А.В.
ПРОБЛЕМИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗМІСТУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В АРАБСЬКИХ КРАЇНАХ ПОТРЕБАМ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Гасанова Камаля
ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ КАК ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Georgieva M.D.
WAYS TO IMPROVE THE MECHANISM OF REGULATION OF AGRICULTURAL RELATIONS IN BULGARIA IN THE CONDITIONS OF ADAPTATION TO THE EUROPEAN REQUIREMENTS

Залєток Н.В.
ОЦИФРОВАНІ ПЕРШОДЖЕРЕЛА З ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ НА ВЕБСАЙТАХ ЦЕНТРАЛЬНИХ УКРАЇНСЬКИХ АРХІВІВ: КОРОТКИЙ ОГЛЯД

Захарова О.Ю.
ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА ОАР Г.А. НАСЕРА (1958 Г.) И ВИЗИТ ДОЧЕРИ ПРЕЗИДЕНТА ОАР Х. НАСЕР (1963 Г.)

Куриляк В.В.
ОГЛЯД МЕДИЧНИХ ПРАКТИК ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА РЕНЕСАНСУ

Менкеуліцзі
ПОШИРЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ВПЛИВІВ КИТАЮ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ АЗІЇ В 1992–2017 РР

Миронюк О.Ю.
ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ В ЛИТВІ

Михтуненко В.В.
РАДЯНСЬКО-ФІНСЬКІ ВІДНОСИНИ НАПЕРЕДОДНІ ЗИМОВОЇ ВІЙНИ (1930–1940-ТІ РОКИ)

Мовсумов Шафа Кямран оглу
ВОЕННЫЙ ПУТЬ АЗИ АСЛАНОВА В ВОЙНЕ 1941–1945 ГОДОВ В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ АЗЕРБАЙДЖАНА

Мудрієвська І.І.
КУЛЬТУРА КОРОЛІВСТВА САУДІВСЬКА АРАВІЯ: ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД І СУЧАСНИЙ СТАН

Мустафаев Э.К.
МЕСТО ВЕРЫ В МЕХДИАНСТВО В ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВА СЕФЕВИДОВ

Панафідін І.О.
АРХАЇЧНА СПАРТА ЯК ОДИН ІЗ КУЛЬТУРНИХ ЦЕНТРІВ ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ: НОВИЙ ПОГЛЯД НА УСТАЛЕНУ ТРАДИЦІЮ

Podrez Yu.V., Yarosh N.V.
MIGRATION POLICY OF THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION REGARDING THE SETTLEMENT OF REFUGEE PROBLEMS IN 2015–2016

Фалько С.А.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЕННО-ИНСТРУКТОРСКИХ МИССИЙ ВЕДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН И СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1918–1939 ГОДЫ)

АРХЕОЛОГІЯ

Бочковський С.О.
ОЦІНКА АРХЕОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ КУРГАННИХ ПОХОВАНЬ ЯМНОЇ КУЛЬТУРИ ПРАВОБЕРЕЖНОГО УКРАЇНСЬКОГО ЛІСОСТЕПУ

ЕТНОЛОГІЯ

Ахмедова Сара Аршад гызы
О НЕКОТОРЫХ ХРИСТИАНСКИХ НАРОДАХ АЗЕРБАЙДЖАНА

Тугай М.І.
НОТАТКИ О.М. ЗУБРИЦЬКОГО ПРО НАРОДНУ ДЕМОНОЛОГІЮ БОЙКІВ

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Ковальська Л.А.
ПОНЯТТЯ «ДОКУМЕНТ» У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ДИСКУРСІ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ

Чеканов В.Ю.
ІСТОРИЧНИЙ ПРОСТІР У ЗОБРАЖЕННІ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОЇ КІНОДОКУМЕНТАЛІСТИКИ

Яшин В.О.
УКРАЇНА ТА УКРАЇНСЬКА СПРАВА В ПУБЛІКАЦІЯХ ЧАСОПИСУ «КАВКАЗ (LE CAUCAS)» У 1934–1939 РР.

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Добровольська В.А.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я ЯК ЧИННИК САМООРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ТЕХНІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ

Парамонов Д.Ю.
СУЕЦЬКА КРИЗА 1956 Р. В КОНТЕКСТІ ЄГИПЕТСЬКО-ІЗРАЇЛЬСЬКОГО ПРОТИСТОЯННЯ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ