Том 32 (71) № 1

Том 32 (71). № 1, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Аллеров В.Ю.
ЗАКОНОДАВЧЕ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІЙСЬКОВО-ПРИЗОВНИХ КАМПАНІЙ ДО ЗБРОЙНИХ СИЛ СРСР (1990-1991 рр.)

Баран Б.М., Петрик Ю.Б.
ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ТА УКРАЇНСЬКОГО ЄПАРХІАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ОПІКИ НАД ВІЙСЬКОВИМИ СИРОТАМИ У СТВОРЕННІ ТА РОЗВИТКУ ДИТЯЧИХ ПРИТУЛКІВ У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ В 1917-1924 рр.

Вановська І.М., Cкрябін О.Л.
ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Івасіків В.В.
ПОГЛЯДИ ГАВРИЇЛА КОСТЕЛЬНИКА НА КОМУНІСТИЧНУ ТА БІЛЬШОВИЦЬКУ ІДЕОЛОГІЮ

Каранда І.І.
ПУБЛІЦИСТИЧНА ТА ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА ЗИНОВІЯ ПЕЛЕНСЬКОГО

Мартинчук І.І.
ВИДАВНИЧА СПРАВА МОВАМИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ДОНБАСУ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ПОЛІТИКИ КОРЕНІЗАЦІЇ

Мина Ж.В.
ФОРМУВАННЯ, СКЛАД І СТРАТЕГІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЗБРОЙНИХ СИЛ ДИРЕКТОРІЇ УНР У ПЕРІОД ІЗ ЛИСТОПАДА 1918 р. ДО ПОЧАТКУ ГРУДНЯ 1918 р.

Сєкунова Ю.В., Главацька А.П.
МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА: БАГАТОГРАННЕ Й ПЕРСПЕКТИВНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Трубчанінов С.В.
ВІДОБРАЖЕННЯ ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ УЯВЛЕНЬ МИКОЛИ ГОГОЛЯ ПРО УКРАЇНУ В ЙОГО ПРАЦЯХ ПОЧАТКУ 1830-х РОКІВ

Черемісін О.В., Варнавська І.В.
РОЛЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ПРОСТОРУ МІСТ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.

Шевченко В.М.
ГЕНРІХ АЛТУНЯН: ПРАВОЗАХИСНИК ТА БОРЕЦЬ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ

Шмалюх А.А.
«СОЦІАЛЬНО-ЧУЖІ ЕЛЕМЕНТИ» СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ УСРР У 1920-х рр.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Аблятіфов Р.М.
РОЛЬ МЮСТЕДЖІПА УЛЬКЮСАЛА У СТВОРЕННІ СУЧАСНОЇ КРИМСЬКОЇ ДІАСПОРИ ТУРЕЧЧИНИ

Ахмедова Егана Мехман гызы
О СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ, ПРОИСХОДИВШИХ В СЕВЕРНОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ В 80-90-х ГОДАХ XIX ВЕКА, И ОБ ИХ ОСНОВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ

Гани-заде Азизага Тофиг оглу
КЕЛЬБАДЖАР – ЖЕМЧУЖИНА АЗЕРБАЙДЖАНА

Ганський В.О.
ЗАРОДЖЕННЯ «ВИЇЗНОГО ТУРИЗМУ» У ВЕЛИКОМУ КНЯЗІВСТВІ ЛИТОВСЬКОМУ: ЗАРУБІЖНІ ПОДОРОЖІ ЛИТВИНСЬКОЇ ШЛЯХТИ У XVІ – XVІІІ СТ.

Гордієнко В.В., Гордієнко Г.М.
МІСЦЕ ОСВІТИ Й КУЛЬТУРИ В ДІЯННЯХ ФРІДРІХА ІІ ГОГЕНШТАУФЕНА ТА ЛЮДОВИКА ІХ СВЯТОГО

Залєток Н.В.
ФЕМІНІЗМ ТА ПРАВО ГОЛОСУ ДЛЯ ЖІНОК У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Маргулов А.Х.
РЕПРЕССИИ КАК КОМПОНЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ (АССИРИЙЦЫ В ГРУЗИИ 1920–1930-х гг.)

Налівайко А.О.
УРБАНІСТИЧНІ СТУДІЇ ЛЕОНІДА БЕРКУТА

Okorokova V.V.
UTOPIA OF THE YAKOBIN DICTATORSHIP AND ITS FEATURES AS A SOCIO-POLITICAL PROJECT

Орлова Т.В.
ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ – ГОЛОВНИЙ ТРЕНД ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ НЕЗАЛЕЖНОЇ ЕСТОНІЇ

Предеина М.Ю.
ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА И ЕЁ РОЛЬ В ГЕНЕЗИСЕ НОВОВРЕМЕННОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ

Турков В.В.
ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОГО УРЯДУ ЩОДО ВЛАШТУВАННЯ БЕССАРАБСЬКИХ БОЛГАР НА ТЕРИТОРІЇ ПРИАЗОВ’Я (1861–1871 РОКИ)

Чжен В.А.
КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА В КНР ПЕРІОДУ «РЕФОРМ ТА ВІДКРИТОСТІ» (1978–2010-ті рр.)

ЕТНОЛОГІЯ

Войтович Н.М., Денис І.З.
ДЕМОНОЛОГІЧНІ МОТИВИ РОДИЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ БОЙКІВ

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Данилюк І.В.
ІСТОРІОГРАФІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВИТОКІВ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ СВЯТОГО ПРЕСТОЛУ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ

Ковальська Л.А.
ЗОБРАЖУВАЛЬНІ ДОКУМЕНТАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ДОКУМЕНТОЗНАВЧОМУ Й ДЖЕРЕЛОЗНАВЧОМУ ДИСКУРСІ

Салагуб Л.І., Темірова Н.Р.
ВИВЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ ГЕТЬМАНЩИНИ ХVІІІ СТОЛІТТЯ НА ХВИЛІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Федорова І.В.
ОГЛЯД ІСТОРІОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 1861–1917 РОКІВ

Чеканов В.Ю.
ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ІСТОРИЧНИХ ХРОНІК

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Петасюк О.І.
ІСТОРИЧНА МІСІЯ ПРОРОКА (ДО 160-х РОКОВИН СМЕРТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА)

Мірошниченко-Гусак Л.А., Чибирак С.В.
ПАМ’ЯТКИ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА В СИСТЕМІ МУЗЕЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ

Парамонов Д.Ю.
ЗМІНИ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО КУРСУ ЄГИПТУ НА ПОЧАТКУ 1950-Х РР.