Том 32 (71) № 3

Том 32 (71). № 3, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Біловус Л.І., Гомотюк О.Є., Недошитко І.Р.
ДІАСПОРНА МЕРЕЖА ЯК ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Богатчук С.С.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ 1998 РОКУ В УКРАЇНІ

Божко Н.М.
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ЛЬВІВЩИНИ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ У МАЛИХ МІСТАХ ТА СЕЛАХ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ АРХІТЕКТУРНОГО КОМПЛЕКСУ БАРОНІВ БРУНІЦЬКИХ)

Бондарчук М.О.
ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ НА ЖИТОМИРЩИНІ В ПЕРІОД НЕПУ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Виговський М.Ю.
ДІЯЧІ «КОЛИШНІХ» УКРАЇНСЬКИХ ПАРТІЙ У ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ УСРР 20–30-Х РОКІВ: ЦІНА ПОЛІТИЧНОГО ВИБОРУ

Войтович Н.М., Бричка Б.Б., Гримак О.Я.
ЖЕБРАЦТВО ЯК ДЕВІАЦІЯ: ІСТОРИЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

Горбань Т.Ю.
ІСТОРІЯ В ДОКУМЕНТІ: «МЕМОРАНДУМ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОГО СВЯЩЕНИКА С. БІЛКИ» ЯК ІЛЮСТРАЦІЯ ЕТНОПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА ЗАКАРПАТТІ НА ПОЧАТКУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Драмарецький Б.Б.
ДЕМОГРАФІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 20-Х РР. ХХ СТ.

Дудник О.В.
ПРОСВІТЯНСЬКИЙ РУХ У ПІВДЕННИХ ПОВІТАХ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ЗА ЧАСІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

Ковбаса В.М.
РЕЛІГІЙНА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ В ГАЛИЧИНІ ТА БУКОВИНІ (1914–1917 РР.)

Коркач Д.А.
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ГЕНДЕРНОГО ПОРЯДКУ В ЖІНОЧИХ ЖУРНАЛАХ ДЛЯ ДІВЧАТ КІНЦЯ 90-Х РОКІВ (НА ПРИКЛАДІ ЖУРНАЛУ “COOL GIRL”)

Кравченко М.С.
УКРАЇНСЬКІ ДОБРОВОЛЬЧІ БАТАЛЬЙОНИ: ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ

Лаврут О.О.
АКТИВНІСТЬ ШКОЛЯРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1940-Х – НАПРИКІНЦІ 1980-Х РР.

Мазило І.В.
ВІННИЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ В ПОДІЯХ НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ І ПІСЛЯВОЄННОГО ПЕРІОДУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (1941–1950 РР.)

Малежик Д.І.
КИЇВСЬКИЙ ОСЕРЕДОК НОНКОНФОРМІСТСЬКОГО МИСТЕЦТВА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1960-Х ‒ ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1980-Х РР.

Михайлів І.Г.
(ПЕРЕ)ОСМИСЛЕННЯ «РАДЯНСЬКОГО» У СПОГАДАХ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКІВ

Motuz V.К.
INCREASING THE PUBLIC LEVEL OF EDUCATION IN UKRAINE DURING THE UKRAINIAN REVOLUTION OF 1917–1921: EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF SOPHIA RUSOVA’S ACTIVITIES IN THE DIRECTION OF OUT-SCHOOL AND PRESCHOOL EDUCATION

Очеретяний В.В.
ГОСПОДАРСЬКО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ СЕЛЯНСЬКОГО РІЛЬНИЦТВА УКРАЇНИ В ПЕРШІ РОКИ НЕПУ

Петрик Ю.Б.
ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ МІЖ УКРАЇНСЬКИМ ЄПАРХІАЛЬНИМ КОМІТЕТОМ ОПІКИ НАД ВІЙСЬКОВИМИ СИРОТАМИ ТА ЧЕРВОНИМ ХРЕСТОМ

Подобєд О.А.
КІНОСЦЕНАРНІ ЗАДУМИ ІВАНА БАГРЯНОГО В КОНТЕКСТІ ІДЕОЛОГІЧНОЇ КОНФРОНТАЦІЇ СРСР ТА США (1950-ТІ РР.)

Федотова О.О.
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ЦЕНЗУРИ УРСР ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ В ПРЕСІ У ІІ ПОЛОВИНІ 1940-Х РР.

Холоденко В.В.
ВИСВІТЛЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СТОРІНКАХ ВИДАНЬ БОРИСПІЛЬЩИНИ (1945–1991 РР.)

Чекаленко Л.Д.
УКРАЇНА: СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ

Чирко Б.В.
З ІСТОРІЇ НІМЕЦЬКОМОВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КОЛОНІЙ ПІВДНЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ: ЕТАПИ ЕМІГРАЦІЇ, ЗЕМЛЕРОБСЬКА Й ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІСТІВ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII – ПОЧАТОК XX СТ.)

Швець І.В.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МОТИВИ ПЕРЕСЕЛЕННЯ СЕЛЯН ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ЗА УРАЛ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

Яковлєв В.М.
ХАРКІВСЬКИЙ СУДОВИЙ ПРОЦЕС (15–18 ГРУДНЯ 1943 РОКУ): ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ПІДҐРУНТЯ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Abdulla B.N.
THE RISE OF RELIGIOUS EXTREMISM IN THE NORTHERN CAUCASUS AND ITS APPEARANCE IN THE NEAR EAST

Алиева К.Г.
ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ СУРМАЛИНСКОГО (ИГДЫРСКОГО) РЕГИОНА В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.

Гаврилюк О.Н.
СКЛАДАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В МІЖВОЄННІЙ ПОЛЬЩІ

Гордієнко В.В., Гордієнко Г.М.
ВІЙСЬКОВА РЕФОРМА МОРІЦА ОРАНСЬКОГО ЯК РЕЦЕПЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ АНТИЧНОГО ВІЙСЬКОВОГО МИСТЕЦТВА

Джаббаров Э.В.
БОРЬБА ПРОТИВ ТЕРРОРА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МОДЕЛЬ «МЯГКОЙ СИЛЫ»

Залєток Н.В.
СЛУЖБА ТА ПОБУТ БРИТАНСЬКИХ І РАДЯНСЬКИХ ЖІНОК У ПОВІТРЯНИХ СИЛАХ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Каковкіна О.М.
АННА ПРЕЙКШАС – РАДЯНСЬКА АМЕРИКАНКА, ЯКА «ВІДКРИЛА» ЗАКРИТИЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬК

Керимли Тахир, Наджафов Ализаде
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГАМИДЫ МАМЕДГУЛУЗАДЕ

Мельничук О.В., Марківська Л.Л., Сірук Н.М.
НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКЕ МЕДІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В 1990-Х РР. – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Присяжнюк О.М.
МУЗЕЇ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА: ОСВІТНІ ТА ПРАКТИЧНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Проданюк Ф.М., Корчук В.І.
РАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА І РОСІЙСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В 1917 – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1920-Х РОКІВ

Zou Chengzhang
THE STALIN PRIZE IN SCIENCE AND ENGINEERING: BETWEEN PROPAGANDA AND PROFESSIONAL RECOGNITION

Шкрібляк М.В.
ВІДОКРЕМЛЕННЯ «ВІЗАНТІЙСЬКОГО СХОДУ» І «ЛАТИНСЬКОГО ЗАХОДУ»: ЦЕРКОВНО-ПОЛІТИЧНІ СТАТЕГІЇ ПАТРІАРХІВ ФОТІЯ ТА МИХАЙЛА КЕРУЛАРІЯ

ЕТНОЛОГІЯ

Проскурова С.В., Городниченко І.С.
НІМЕЦЬКІ КОЛОНІЇ ПІВДНЯ УКРАЇНИ: ПОГЛЯД КРІЗЬ ПОКОЛІННЯ

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Гудзь В.В., Михайлов В.В.
УКРАЇНСЬКЕ ІСТОРІОПИСАННЯ ГОЛОДОМОРУ В ПЕРЕБУДОВЧИЙ ПЕРІОД

Кухарєва Н.М.
ШЕВЧЕНКІАНА З КОЛЕКЦІЇ «НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ» У ГРАФІЧНИХ РОБОТАХ

Пятницькова І.В.
АЛЬТЕРНАТИВНІ КОНЦЕПЦІЇ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ В ІСТОРИЧНІЙ СОЦІОЛОГІЇ

Соколов О.Є.
МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ПОДОЛАННІ КРИЗ У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

ІСТОРІЯ НАУКИ Й ТЕХНІКИ

Безлуцька О.П.
ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ О.О. БРАУНЕРА

Козубенко Ю.Л., Буц М.А.
РОЗВИТОК ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

АНТРОПОЛОГІЯ

Долженко Ю.В., Хоменко О.О.
ДВА ЧЕРЕПИ ЗАПОРОЗЬКИХ КОЗАКІВ ХVІІІ СТ. З РОЗКОПОК Д.І. ЯВОРНИЦЬКОГО (СТЕПОВА НАДДНІПРЯНЩИНА)

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Котляров П.М., Корчук В.І.
СЛОВО Й ОБРАЗ У ЛЮТЕРАНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ: РЕФОРМАЦІЙНІ ТЕКСТОВІ ВІВТАРІ (SCHRIFTALTÄRE) ТА ЇХ ҐЕНЕЗА

Лісіна С.О.
УКРАЇНСЬКІ ПЕРСОНАЛЬНІ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ