Том 32 (71) № 4

Том 32 (71). № 4, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Автушенко І.Б., Кузнецова Є.О.
ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕНТАЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА НА ПОЧАТКУ XX СТ.

Баран Б.М.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В ДИСТРИКТІ ГАЛИЧИНА 1941–1944 РР.

Богатчук С.С.
УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ В ДОСЛІДЖЕННЯХ М.О. МАКСИМОВИЧА

Волошин І.В.
МИКОЛА ТКАЧЕНКО – ЗАБУТИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИК, АРХЕОГРАФ, ШЕВЧЕНКОЗНАВЕЦЬ

Зякун А.І., Гапченко Є.А.
К.М. СКАРЖИНСЬКА ТА МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ СТАРОВИНИ В ЛУБНАХ: ПЕРЕДУМОВИ Й ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ

Іваньо С.М.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПОДІЛЬСЬКОГО ТУРИСТИЧНО-КРАЄЗНАВЧОГО ТОВАРИСТВА У ГАЛИЧИНІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1925–1939)

Кравченко Д.Ю.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕПАТРІАЦІЙНОЇ МІСІЇ В ТАБОРАХ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ НА ТЕРИТОРІЇ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ

Кравченко М.С.
ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ДОБРОВОЛЬЧИХ ФОРМУВАНЬ, ЩО БРАЛИ УЧАСТЬ У БОЙОВИХ ДІЯХ НА СХОДІ УКРАЇНИ У 2014–2015 РОКАХ

Мазило І.В.
ВІДБУДОВА, ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ І РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В 1943–1950-Х РР., ОБ’ЄДНАННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Маркевич О.В.
МЕДИЧНА СЛУЖБА У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ: ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ

Марченко С.Д.
ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА РОЗБУДОВУ ДЕМОКРАТИЧНИХ ІНСТИТУЦІЙ В УКРАЇНІ

Міронова І.С.
РЕАЛІЗАЦІЯ РЕФОРМИ СКАСУВАННЯ ТІЛЕСНИХ ПОКАРАНЬ У КАТОРЖНИХ ТЮРМАХ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Міщенко М.Г.
ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ ДИПЛОМАТИЧНОГО АПАРАТУ УРСР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.: ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ

Паніна Л.А.
РЕЛІГІЙНА СИТУАЦІЯ НА ЖИТОМИРЩИНІ В УМОВАХ «ПЕРЕБУДОВИ» 1985−1991 РР.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ

Перга Т.Ю., Перга Ю.М.
ВИВЧЕННЯ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ УТИЛІЗАЦІЇ СМІТТЯ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР У 1920-Х – НА ПОЧАТКУ 1930-Х РР.

Попов В.Ж.
«ЗАЙВІ ЛЮДИ»: ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ БІЖЕНЦІВ У МІСТАХ УКРАЇНИ У 1918–1920 РР.

Сухоручко В.В.
ПОЗАСУДОВІ РЕПРЕСИВНІ МЕТОДИ У БОРОТЬБІ ПРОТИ ДИСИДЕНТСЬКОГО РУХУ (НА ПРИКЛАДІ РОДИНИ СІЧКІВ)

Черемісін О.В., Варнавська І.В.
ХАБАРНИЦТВО В ДІЯЛЬНОСТІ САМОВРЯДУВАННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ XIX СТ.

Чупрінова Н.Ю., Севрук І.І., Соколовська Ю.В.
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ЕТАПУ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

Ямпольська Л.М.
К.Ф. ОЛЬШАНСЬКИЙ: НЕВІДОМІ СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ ТА УЧАСТІ В ДЕСАНТНИХ ОПЕРАЦІЯХ 1941‒1943 РР.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Верховцева І.Г.
ГЛОБАЛЬНА ІСТОРІЯ: КОНТУРИ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПОЛЯ

Гордієнко В.В., Гордієнко Г.М.
ХАН ТОХТАМИШ У ПРАЦЯХ РАДЯНСЬКИХ І ПОСТРАДЯНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС

Григорук Н.А., Костюк Л.В.
ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ЛЮДОВІКА XIV ЯК ОСОБИСТОСТІ Й КОРОЛЯ ФРАНЦІЇ

Джафаров М.М.
ЦЕЛИ И ПОСЛЕДСТВИЯ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Залєток Н.В.
БРИТАНСЬКІ ТА РАДЯНСЬКІ ЖІНКИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ВІД ДЕМОБІЛІЗАЦІЇ ДО ВШАНУВАННЯ ВНЕСКУ

Мак Т.Ф.
УМОВИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ПОНЯТЬ АНТИЧНОСТІ ДО ЗАВЕРШЕННЯ ПЕРШОГО ПЕРІОДУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Mammadov R.Yu.
ON THE HISTORY OF RUSSIAN-SAFAVID TRADE AND ECONOMIC RELATIONS IN THE XVI–XVII CENTURIES

Мараєв В.Р.
ПРОТИДІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВПЛИВУ ПРОТИВНИКА У ЧЕРВОНІЙ АРМІЇ ПІД ЧАС НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ 1941–1945 РР.

Мараєва В.В., Данілєвська О.В.
ІНТЕГРАЦІЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ТА РІЗНОМАНІТНОСТІ У ЗБРОЙНІ СИЛИ: ДОСВІД КРАЇН-ЧЛЕНІВ НАТО

Mirzazade L.F.
POLITICAL AND SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF THE REPUBLIC OF INGUSHETIA

Ніколаюк Т.А.
ОЛЕКСАНДР НЕВСЬКИЙ: ПІДСТУПНИЙ ШЛЯХ ДО ВЕЛИКОКНЯЖОЇ ВЛАДИ

Чекаленко Л.Д., Солошенко В.В.
ПРОБЛЕМА ПОЛЬСЬКО-НІМЕЦЬКОГО КОРДОНУ ЯК ДИСКУРС МІЖДЕРЖАВНОГО НЕПОРОЗУМІННЯ

ЕТНОЛОГІЯ

Baghirova Sh.V.
ULTERIOR PLANS OF ARMENIAN NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN NORTHERN AZERBAIJAN IN THE LATE 19TH AND EARLY 20TH CENTURIES

Войтович Н.М., Штангрет Г.З.
РУСАЛКА В СИСТЕМІ ДЕМОНОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕНЬ УКРАЇНЦІВ

Рамазанова С.Н.
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ГЕНДЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ У ТЮРКСКИХ НАРОДОВ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Bakhshaliyev S.F.
THE PROBLEM OF SOCIO-POLITICAL ACTIVITY OF NARIMAN NARIMANOV IN AZERBAIJANI HISTORIOGRAPHY

Гаврилюк М.О.
МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ М. ДРАГОМАНОВА (НА ПРИКЛАДІ КРИТИКИ ТВОРІВ АНТИЧНИХ АВТОРІВ)

Георгієва М.Д.
АГРАРНИЙ РОЗВИТОК БОЛГАРІЇ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

Головата Р.О.
ДЕФОРТИФІКАЦІЯ ЛЬВОВА: ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ПОРІВНЯЛЬНА ПЕРСПЕКТИВА

Чеканов В.Ю.
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ІСТОРИЧНОГО ЧАСУ І ПРОСТОРУ В УЗАГАЛЬНЮЮЧИХ ПРАЦЯХ ВЧЕНИХ ШКОЛИ «АННАЛІВ»

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Барановська Н.М.
СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЛЬВОВА ЯК СКЛАДНИКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Гацелюк В.О.
РОЛЬ ТВОРЧОГО ДОРОБКУ ДЖОРДЖА БАЛАНЧІНА (ГЕОРГІЯ МЕЛІТОНОВИЧА БАЛАНЧІВАДЗЕ) У СУЧАСНІЙ ПРАКТИЦІ НЕОКЛАСИЧНОГО БАЛЕТУ: ХРОНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Лісіна С.О., Ларіонова C.
ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗБРОЇ В МУЗЕЙНІЙ ЕКСПОЗИЦІЇ ДУБЕНСЬКОГО ЗАМКУ

Лясковець С.С.
ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ: ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС

Монсевич В.В.
КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ У ФОРМУВАННІ КИЇВСЬКОЇ ШКОЛИ ІСТОРИЧНОГО ЖИВОПИСУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

Новікова О.О., Чупрінова Н.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПИСЕМНОСТІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ ІХ СТ. – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІІ СТ.