Том 33 (72) № 4

Том 33 (72). № 4, 2022

Титульна сторінка

Зміст журналу

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Баран Б. М.
РОЛЬ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ У ДІЯЛЬНОСТІ КООПЕРАТИВІВ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ В 1920–1939 РР.

Боєцька-Пономаренко Б. Т., Пономаренко О. В., Шевченко В. В.
ТИПИ МІГРАЦІЇ: ОНОВЛЕНЕ БАЧЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ

Бурянов Д. М.
ПЕРЕДУМОВИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ В КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ

Войтенко Ю. М.
КОНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ (2014–2020): ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Горбань Т. Ю.
«МАЛОРОСІЙСТВО»: ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ ІМПЕРСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Жмака В. М.
ДРІБНА ТА КУСТАРНО-РЕМІСНИЧА ПРОМИСЛОВІСТЬ МІСТ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В 1920-ТІ РОКИ

Жовта І. І.
ДІЯЛЬНІСТЬ КОЛЕКТИВУ ЩОДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ТА ГАРДЕРОБУ ВИХОВАНОК КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ШЛЯХЕТНИХ ДІВЧАТ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Зубко О. Є.
ПРАКТИКИ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ В РЕАЛІЯХ «РОСІЙСЬКОЇ ДОПОМОГОВОЇ АКЦІЇ» Т. МАСАРИКА: МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРЕШКОДИ (1919 ̶ 1927)

Ілляшенко Ю. Ю., Лисенко А. І., Колісник М. І.
ВІДОБРАЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПОСТАТІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО В МАТЕРІАЛЬНІЙ КУЛЬТУРНІЙ СПАДЩИНІ

Кикоть С. М., Радіоненко Т. В.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПАВЛА ЖИТЕЦЬКОГО У КИЇВСЬКІЙ ГРОМАДІ В 60-Х РОКАХ ХІХ СТОЛІТТЯ

Kizlova A. А.
MONUMENT TO ST. VOLODYMYR THE BAPTIST IN THE REPORTS ON STUDENTS’ AND PUPILS’ EXCURSIONS TO KYIV (THE EARLY 20TH CENT.)

Коркач Д. А.
КОЛОНІАЛЬНІ НАРАТИВИ В РОСІЙСЬКИХ АНЕКДОТАХ У 1990–2000 РОКАХ (НА МАТЕРІАЛАХ ТЕЛЕПЕРЕДАЧІ «КЛУБ «БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ»)

Kuryliak V. V.
PHYSICAL EDUCATION AND A HEALTHY LIFESTYLE IN THE ORTHODOX ENVIRONMENT OF UKRAINE: THE PROBLEM OF PRACTICAL IMPLEMENTATION

Лаврут О. О.
ОЗДОРОВЛЕННЯ УЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ: ДОСВІД УРСР ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

Мінченко М. В.
СЛУЖБОВА КАР’ЄРА ТОВАРИШІВ ГОЛІВ НІЖИНСЬКОГО ОКРУЖНОГО СУДУ (1874–1919 РР.)

Нікітенкo К. В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ПОВСТАНСЬКОГО РУХУ ПОЧАТКУ 1920-Х РР.

Паска Б. В.
ТАЄМНІ АГЕНТИ КДБ У БОРОТЬБІ ПРОТИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ В 1970‑Х РР.

Рамазанов Ш. Ш., Левітас Ф. Л.
КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ ПЕРЕДОДНЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В ЗАРУБІЖНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Салук В. Б.
ПРОПАМ’ЯТНІ ТАБЛИЦІ 1920–1930-Х РР. НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ, ПРИСВЯЧЕНІ ВОЇНАМ ПЕРШИХ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ: ІСТОРІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА

Уварова О. О.
УЧАСТЬ ГРЕЦЬКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ У СТВОРЕННІ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ФОРМУВАННІ МІСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ОДЕСИ У ХІХ СТ.

Шимко О. В.
ХАРЧОВІ ВИДАТКИ НАСЕЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У 1965–1985-Х РОКАХ

Шолк О. М.
ЗАЛУЧЕННЯ ЄВРЕЇВ ДО УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА ЗА ЧАСІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Якубовський І. В.
«ПРАВІ ЗАКРУТИ» VS «ХЛІБОЗАГОТІВЛЯ ЗА БУДЬ-ЩО»: СТРАТЕГІЇ РОЗМИВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА РЕПРЕСІЇ ПІД ЧАС ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНОЇ КАМПАНІЇ 1931–1932 РР. У ПОСТАНОВАХ РАЙОННИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ КИЇВЩИНИ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Аббасзаде Н. М.
ПОВЫШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЫХ ОСНОВ УКРЕПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ (2003–2017 ГОДЫ)

Адигезалова М. З.
ОСОБЕННОСТИ БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ ПОЛИТИКИ США НАКАНУНЕ «АРАБСКОЙ ВЕСНЫ»

Азизага Гани-заде
ВОЕННЫЙ ЛИЦЕЙ ИМЕНИ ДЖАМШИДА НАХЧЫВАНСКОГО НА СТРАЖЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Гахраманова Х. Дж.
РОЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ УКРАИНЫ

Gurbanova S. A.
ACTIVITY OF THE EMBASSY HEADED BY HUSEINALY BEY BAYAT IN SPAIN

Журба М. А., Приходько М. М.
ПОЛЬСЬКЕ ПЕДАГОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ТІШИНСЬКОЇ СИЛЕЗІЇ У ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХХ СТОЛІТТЯ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЧАСОПИСУ)

Керимов Н.А.
ПОЛИТИКА ТУРКМЕНИСТАНА В ОТНОШЕНИИ ПРАВОВОГО СТАТУСА КАСПИЙСКОГО МОРЯ

Куриляк В. В., Орловський Р. В.
ДИТИНСТВО ТА ЮНІСТЬ ЧАРЛЬЗА ТЕЙЗА РАССЕЛА – ЗАСНОВНИКА ТОВАРИСТВА ВАРТОВОЇ БАШТИ

Куриляк В. В.
РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЗАСНОВНИКІВ В СТАНОВЛЕННІ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТІВ СЬОМОГО ДНЯ

Ніколаюк Т. А.
ТОПОНІМІКА РУСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ОЙКУМЕНИ НА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ МАПАХ ЕПОХИ РЕНЕСАНСУ

Олійник М. А., Стадник О. В.
ЗМІНИ У РИМСЬКОМУ ВІЙСЬКУ ПЕРІОДУ ЮЛІЯ ЦЕЗАРЯ

Сенич Ю. В.
СТАНОВИЩЕ ПІДДАНСЬКИХ МІСТ ТА МІСТЕЧОК ЧЕСЬКОГО КОРОЛІВСТВА ЗА ПРАВЛІННЯ ЯНА ЛЮКСЕМБУРГА (ПЕРША ПОЛОВИНА ХІV СТОЛІТТЯ)

ЕТНОЛОГІЯ

Войтович Н. М.
ОБРАЗ ВІДЬМИ У ДЕМОНОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕННЯХ БОЙКІВ: ОСНОВНІ МОТИВИ

Дмитренко А. А.
СЕМАНТИКА МЕДУ В ОБРЯДАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ НА ВОЛИНСЬКОМУ ПОЛІССІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ КАМІНЬ-КАШИРСЬКОЇ І СОШИЧНЕНСЬКОЇ ТГ)

Дмитренко А. А.
НАРОДНІ ЗНАННЯ ТА ВІРУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ ЗБИРАННЯМ ГРИБІВ НА ПОЛІССІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ)

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Гайденко О. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТУДЕНТСТВА НІЖИНСЬКОГО ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА (КІН. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.)

Єгоров В. В.
ІСТОРІЯ КИЄВА ТА КИЇВСЬКОЇ ЗЕМЛІ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В. Б. АНТОНОВИЧА

Скорич Л. В., Харук Д. А.
ВИСВІТЛЕННЯ ПОВНОМАСШТАБНОЇ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ У ВІЙСЬКОВІЙ ПЕРІОДИЦІ ПОЛЬЩІ

АНТРОПОЛОГІЯ

Долженко Ю. В.
ЧЕРЕП ЛЮДИНИ ХІІ–ХІІІ СТ. З СЕЛА ЗАРІЧНЕ СУМСЬКОЇ ОБЛ.

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ КУЛЬТУРИ

Барановська Н. М.
ПОЧАТКИ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО КНИГОВИДАННЯ ТА ПЕРІОДИКИ КРІЗЬ ПРИЗМУ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ВІДРОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Конюхов С. В.
ДІЯЛЬНІСТЬ ДМИТРА АНДРІЄВСЬКОГО У ФОРМУВАННІ УКРАЇНСЬКИХ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ ОСЕРЕДКІВ НА ТЕРИТОРІЇ КОРОЛІВСТВА БЕЛЬГІЯ

Сошніков А. О.
ПСЕВДОГРЕЦЬКА ТОПОНІМІКА ЯК МЕХАНІЗМ ПІДМІНИ ІСТОРИЧНО-КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТУ: КОЛОНІЗАТОРСЬКА ПОЛІТИКА КАТЕРИНИ ІІ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

Шеретюк Р. М., Стоколос Н. Г.
ХУДОЖНЬО-МИСТЕЦЬКІ НАДБАННЯ ОРДЕНУ ПІАРІВ НА ВОЛИНІ (КІНЕЦЬ ХVІІ – ПЕРША ТРЕТИНА ХІХ СТ.)

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ

Палінчак М. М., Капітан Л. І., Скиба І. І.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ М. ҐОРТІ