Том 34 (73) № 1

Том 34 (73). № 1, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Адамський В.Р., Семенчук С.О.
ІНСТИТУТ КОМІСАРА У БАЛТСЬКОМУ ПОВІТІ У РЕВОЛЮЦІЙНУ ДОБУ (БЕРЕЗЕНЬ 1917 Р. – КВІТЕНЬ 1918 Р.)

Бевз Т.А.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ СОБОРНОСТІ ПРЕЗИДЕНТАМИ УКРАЇНИ (1991 – ПОЧАТОК 2023 РР.)

Гаврилишин П.М.
ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ПОГЛЯДАХ ТА ДІЯЛЬНОСТІ БОГДАНА ГАВРИЛИШИНА

Гордієнко Г.М., Гордієнко В.В.
РАДЯНСЬКИЙ РЕЖИМ ТА ІНВАЛІДИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ В УРСР У ПЕРШІ ПІСЛЯВОЄННІ РОКИ

Горюнова Є.О.
КРИМ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ СОБОРНОСТІ

Єрко Г.І., Казмірчук О.А., Курчаба О.Є.
УКРАЇНСЬКА МІЛІТАРНА МАРКА ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ПРО МИНУЛЕ ТА СЬОГОДЕННЯ

Жовта І.І.
ДОГЛЯД КОЛЕКТИВУ ЗА ПРОСТОРОМ І САНІТАРНИМ СТАНОМ КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ШЛЯХЕТНИХ ДІВЧАТ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Ivanenko A.О.
THE INITIAL WORK STAGES OF JUDICIAL INSTITUTIONS IN THE OCCUPIED TERRITORIES OF UKRAINE (1941–1942)

Кірюхіна М.В., Хомяк О.В.
ІСТОРИЧНІ ПОДВИГИ ЖІНОК ІЗ УКРАЇНИ У ВІЙНАХ

Кондратюк В.В.
УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА «ПЛАСТ» НА ВОЛИНІ (1920–1930 РР.)

Кузнець Т.В.
РЕАЛІЇ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ СЕЛЯНСТВА У КИЇВСЬКИХ ГУБЕРНСЬКИХ ГАЗЕТАХ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Кулик С.Ю.
УМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ МИТНІ КОРДОНИ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

Лаврут О.О.
ШКОЛА В УРСР ВІД СЕРЕДИНИ 1940-Х ДО КІНЦЯ 1980-Х РР.: СУЧАСНА ЛИТОВСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ

Митрофаненко Ю.С.
ВІЙСЬКОВА БОРОТЬБА МІЖ ВІЙСЬКОМ УНР ПЕРШОГО ЗИМОВОГО ПОХОДУ ТА ЧЕРВОНОЮ АРМІЄЮ НА ТЕРЕНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ (ЛЮТИЙ – КВІТЕНЬ) 1920 Р.

Моісеєва Т.М.
КРИМСЬКА ПЛАТФОРМА: ВІД ІДЕЇ ДО УСТАНОВЧОГО САМІТУ

Нікітенкo К.В.
КРИЗА СТАЛІНСЬКОЇ МОДЕЛІ «ПЛАНОВОЇ ЕКОНОМІКИ»: ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ УРСР

Очеретяний В.В.
ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ У КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ ДЕЗОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ (ДРУГА ПОЛОВИНА 20-Х РР. XX СТ.)

Павліченко О.О.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ УКРАЇНСЬКОГО СОЮЗУ ХЛІБОРОБІВ-ДЕРЖАВНИКІВ

Паска Б.В.
СЕРЕДОВИЩЕ УКРАЇНСЬКОГО ШІСТДЕСЯТНИЦЬКОГО ПРАВОЗАХИСТУ В 1973–1976 РР. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДОПОВІДНИХ ЗАПИСОК КДБ)

Сорокін А.А.
УЧАСТЬ ГАЗЕТИ КИЇВМІСЬКРАДИ «ХРЕЩАТИК» У КОМЕМОРАЦІЇ 50-РІЧЧЯ ТРАГЕДІЇ БАБИНОГО ЯРУ

Чупрінова Н.Ю., Севрук І.І., Соколовська Ю.В.
УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Яковенко Ю.Л.
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ФОРМІ КОНЦЕСІЙ: УКРАЇНСЬКИЙ ТА ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД

Якубовський І.В.
ВІДОБРАЖЕННЯ В РАЙОННІЙ ПРЕСІ КИЇВСЬКОЇ ТА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ПРОБЛЕМИ ПРИЧЕТНОСТІ СІЛЬСЬКОЇ ВЕРХІВКИ ДО ЗАХОДІВ ВЛАДИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 РР.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Верховцева І.Г.
ЦІНА ІМПЕРІЇ: СІЛЬСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ В АЗІЙСЬКИХ РЕГІОНАХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1860-ТІ – 1917 РР.)

Войтенко Ю.М.
«ШОКОВА ТЕРАПІЯ» У КРАЇНАХ БАЛТІЇ ПІСЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ НИМИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ

Jabbarov E.V.
REFUTATION OF ALLEGATIONS ON “GERMAN FASCISM AND ARMENIAN GENOCIDE” IN THE CONTEXT OF “SOFT POWER” TERROR

Каковкіна О.М.
БОЛГАРСЬКІ ТУРИСТИ У ЗВІТАХ РАДЯНСЬКИХ ГІДІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Меміш О.М.
ПРОБЛЕМА ВІДПОВІДНОСТІ КОПЕНГАГЕНСЬКИМ КРИТЕРІЯМ НА ШЛЯХУ ВСТУПУ ТУРЕЧЧИНИ ДО ЄС

Мінченко М.В., Федоров І.О.
ГЕНЕЗА ІНСТИТУТУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ В ЗАКОНОДАВЧИХ АКТАХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Мустафаев Г.
КАРАБАХСКОЕ ХАНСТВО И ЕГО НАСЕЛЕНИЕ В XVIII–XIX ВВ.

Олійник М.А., Стрельбицька С.М.
МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИМСЬКОГО ВІЙСЬКА ДОБИ ПРИНЦИПАТУ

Приходько М.М.
АКТИВІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ ПОЛЯКІВ АВСТРО-УГОРЩИНИ В ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ 20 СТ. В ПРИЗМІ ДІЯЛЬНОСТІ «ТОВАРИСТВА АГРАРІЇВ ТІШИНСЬКОГО КРАЮ»

Туряниця І.А.
КАЛІНІНГРАДСЬКИЙ ЕКСКЛАВ: СУЧАСНІ БЕЗПЕКОВІ ПРОБЛЕМИ ЛИТОВСЬКО-РОСІЙСЬКОГО СУСІДСТВА ТА ЗАСОБИ ЇХНЬОГО ВИРІШЕННЯ

ЕТНОЛОГІЯ

Asadova A.V.
FOLKLORE AND ETHNOGRAPHIC INFORMATION ABOUT GLASS IN AZERBAIJAN

Дем’яненко Н.Д.
КОЛЕКЦІЯ ВУЛИКІВ-КОЛОД У ЗІБРАННІ МУЗЕЮ ІСТОРІЇ БДЖІЛЬНИЦТВА СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ»

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Гоцловскі Я.
СЕЛЯНСЬКЕ ПИТАННЯ ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР. НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ «УКРАЇНСЬКИЙ СЕЛЯНИН»

Єгоров В.В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИЧИНИ ЛІКВІДАЦІЇ МАГДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА В КИЄВІ

Філінюк А.Г., Ребрик О.В.
ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ПРО ШЛЯХИ СПОЛУЧЕННЯ У ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.)

Чорний О.В.
БИТВА ЗА ДНІПРО: ПОЛІТИКО-ІДЕОЛОГІЧНА СКЛАДОВА В ІСТОРІОГРАФІЇ ПРОБЛЕМИ

Шкода Н.А., Крилова А.М.
ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК-АРХЕОЛОГІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХIХ – 30-Х РР. ХХ СТ.: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ КУЛЬТУРИ

Сошніков А.О.
ОРІЄНТАЛЬНИЙ АКЦЕНТ У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ

Палінчак М.М., Капітан Л.І., Скиба І.І.
РОЛЬ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ М. ҐОРТІ В УГОРЩИНІ

Аніщук Н.В.
ЗВ’ЯЗОК ГЕНДЕРНОЇ ІСТОРІЇ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ