Том 34 (73) № 2

Том 34 (73). № 2, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Барановська Н.М.
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПІДТРИМКУ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ У ПЕРІОД НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 1917–1921 РР.

Біліченко Л.С.
ГЕНЕНЕРАЛЬНА ОКРУГА МИКОЛАЇВ ЯК АДМІНІСТРАТИВНИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ОРГАН РАЙХСКОМІСАРІАТУ УКРАЇНА (1941–1944 РР.)

Вановська І.М., Хан Є.В.
ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМСТВ У ПРАВОБЕРІЖНІЙ УКРАЇНІ НА ТЛІ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ (ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

Газін В.В.
«ГІБРИДНА ВІЙНА» ЯК СКЛАДОВА ІМПЕРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ МОСКОВІЇ СТОСОВНО УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 50-Х РР. XVII СТ.

Глушенок Н.М.
АГРАРНА ПОЛІТИКА НІМЕЧЧИНИ В РАЙХСКОМІСАРІАТІ УКРАЇНА. ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ

Гучко О.І., Дробіна Л.М.
ПРОБЛЕМА ЗАХВОРЮВАННЯ ТА СМЕРТНОСТІ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ БУКОВИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ − НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Деркач Ю.О.
ДРУКОВАНИЙ ОРГАН УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ГРОМАДОЗНАВСТВА В ПРАЗІ «СУСПІЛЬСТВО» (LA SOCIETE) 1925–1927 PP.

Дояр Л.В.
ІСТОРИКО-УКРАЇНСЬКИЙ ДИСКУРС ПЛАКАТНО-ПОРТРЕТНИХ ТА ЛИСТІВКОВИХ ДРУКІВ УСРР – УРСР 1920–1930-Х РР.

Лаврут О.О.
ЛИСТИ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПЕДАГОГІВ І ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ УРСР У 1940-Х – 1950-Х РР.

Мартинів М.А.
ІДЕОЛОГІЧНА СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТУ УДОСКОНАЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ 1945–1950 РР.

Олійник С.В.
ТОРГОВЕЛЬНІ УГОДИ УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ ЯК СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЇЇ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПРАВОБЕРЕЖЖНІЙ УКРАЇНІ В 1919 РОЦІ

Сухоручко В.В.
РАДЯНСЬКА КАРАЛЬНА ПСИХІАТРІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ БОРОТЬБИ З УКРАЇНСЬКИМ ДИСИДЕНТСЬКИМ РУХОМ (1960–1970-ТІ)

Трубчанінов С.В.
УКРАЇНА VS МАЛОРОСІЯ: ОКРЕСЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕРИТОРІЇ В ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ РОМАНТИКІВ НАДДНІПРЯНЩИНИ КІНЦЯ XVIII – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.

Федотова О.О.
ПОНОВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ РАДЯНСЬКОЇ ЦЕНЗУРИ З КОНТРОЛЮ ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УРСР У 1943–1945 РР.

Шамрай О.Г.
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ЧИННИК ІДЕОЛОГІЗАЦІЇ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО ПОВОЄННОГО СЕЛА (1943–1950 РР.)

Шевченко М.В.
УКРАЇНСЬКІ ЖІНКИ НА ПРИМУСОВИХ РОБОТАХ У ТРЕТЬОМУ РАЙХУ: СПРОБА АНАЛІЗУ

Яковлєв В.М.
СТРУКТУРА ТА ЗЛОЧИННА ДІЯЛЬНІСТЬ НІМЕЦЬКИХ КАРАЛЬНИХ ОРГАНІВ НА ХАРКІВЩИНІ (1941–1943 РР.)

Якубовський І.В.
ВІДОБРАЖЕННЯ У ПОСТАНОВАХ РАЙОННИХ ОРГАНІВ КИЇВСЬКОЇ ТА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ СТРАТЕГІЙ ВЛАДИ У КОНТЕКСТІ ГОЛОДОМОРУ ПІД ЧАС ХЛІБОЗАГОТІВЛІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1933 Р.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Войтенко Ю.М.
СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТА В УКРАЇНІ І КРАЇНАХ БАЛТІЇ (1991–2004 РР.)

Волобуєв Є.В.
ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ АМЕРИКАНЦІВ ІРЛАНДСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ ЩОДО ВСТУПУ США У ПЕРШУ СВІТОВУ ВІЙНУ (1914–1917)

Гаврилишин П.М.
ДОПОМОГА БОГДАНА ГАВРИЛИШИНА АРГЕНТИНІ

Гасанов Г.Н.
ИЗ ИСТОРИИ СЕФЕВИДО-ГРУЗИНСКИХ И АФШАРИДО-ГРУЗИНСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Данилюк І.В.
СВЯТИЙ ПРЕСТОЛ І ВАТИКАН: ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ

Зацепіло В.Є.
ГУМАНІТАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ АМЕРИКАНСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ДОПОМОГИ У РАДЯНСЬКІЙ РОСІЇ (1921–1923 РР.)

Kuryliak V.V., Slyusarenko A.H., Yatsenko S.L.
TRANSFORMATION OF THE RELIGIOUS NETWORK IN WESTERN EUROPE FROM FEBRUARY 24, 2022

Ліхтей І.М.
ВТОРГНЕННЯ НІМЕЦЬКОГО КОРОЛЯ АЛЬБРЕХТА І ГАБСБУРГА У ЧЕСЬКІ ЗЕМЛІ ВОСЕНИ 1304 РОКУ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ

Mamedov A.A.
ON THE FORMATION OF THE CAPITALIST INDUSTRY IN SILK FARMING IN THE SHAKI REGION OF NORTHERN AZERBAIJAN

Мудрієвська І.І.
ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІНА ПАРАДИГМИ РОЗВИТКУ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ ПРО ДРУГУ СВІТОВУ ВІЙНУ У ШВЕЙЦАРІЇ (ЧАСТИНА ПЕРША)

Ямпольська Л.М.
«ДОГОВІР ПРО ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ» (1992 Р.) У КОНТЕКСТІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ: МІЖ ГЛОБАЛІЗМОМ, РЕГІОНАЛІЗМОМ І НАЦІОНАЛЬНИМ СУВЕРЕНІТЕТОМ

ЕТНОЛОГІЯ

Дрогобицька О.Я.
ВНЕСОК ДУХОВЕНСТВА В ЕТНОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БОЙКІВЩИНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – 30-ТІ РР. ХХ СТ.)

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Петрик Ю.Б.
ОГЛЯД ІСТОРІОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ У 1914–1939 РР.

Петрович В.В., Бундак О.А.
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ НАУКИ ПРО ДОКУМЕНТ

Фалько С.А.
ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ МІСІЙ В КРАЇНАХ ПЕРЕДНЬОЇ АЗІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ АФРИКИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII – НА ПОЧАТКУ XIX СТ.)

Чеканов В.Ю.
ЕВОЛЮЦІЯ ВІДЧУТТЯ ПРОСТОРУ В СТРУКТУРІ ЗНАННЯ ПРО МИНУЛЕ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ

Аніщук Н.В., Тяптін І.М.
СТАЛІНСЬКА ПОЛІТИКА ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЗА ЧАСІВ ГОЛОДОМОРУ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ